Vill du optimera dina intäkter för varje intjänad krona? Skatteplanering, både före och efter årsskiftet, är ett effektivt sätt att göra detta. Som företagare finns det möjligheter att spara betydande belopp genom att minska skattebördan.

Här delar vi med oss av några värdefulla tips att tänka på efter det nya året. Om du har frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta din rådgivare.

Tips 1: De skattefria anställningsförmånerna är många

Som anställd kan du ha fördel av flera skattefria förmåner som din arbetsgivare erbjuder. Även om arbetsgivaren kräver ett bruttolöneavdrag, kan det fortfarande vara ekonomiskt fördelaktigt för dig, eftersom det är billigare än att köpa samma vara eller tjänst med beskattade pengar. Kom ihåg att bruttolöneavdraget inte ger skattemässigt avdrag eftersom förmånen är skattefri; det är bara ett sätt för arbetsgivaren att finansiera dessa förmåner. Exempel på skattefria förmåner inkluderar friskvårdsbidrag (upp till 5.000 kr), gymkort, företagshälsovård, minnesgåvor (upp till 15.000 kr), julgåvor (upp till 500 kr) och jubileumsgåvor (upp till 1.500 kr), arbetsredskap och personalvårdsförmåner. Om du är företagare med eget aktiebolag, räknas du som anställd och kan motta samma förmåner.

Tips 2: Kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster

Vid försäljning av aktier eller fonder med vinst kan du kvitta den mot förluster för att minska 30% kapitalvinstskatt. Har du gjort förluster, men ingen vinst från 2023, kan du ta upp 70 % av denna förlust i deklarationen nästa år för att få 22% i skattesänkning av förlusten. Har du vinst, överväg att sälja förlustbringande värdepapper för skatteavdrag, och vid förlust, sälj vinstgivande värdepapper för kvittning. Gäller endast för traditionell aktie- och fonddepå, inte för ISK eller kapitalförsäkringar, där schablonintäkt kan kvittas mot ränteutgifter eller 70% av kapitalförluster.

Tips 3: Periodiseringsfonden, en av få sätt att skjuta på skatten

Periodiseringsfonden är ett sätt att skjuta på skatten. Genom att undvika privata uttag och göra avsättningar till periodiseringsfonden, kan upp till 30% av bruttovinsten (25 % för aktiebolag) avsättas och skjutas upp till beskattning i sex år. Denna strategi kan skapa en skattefri avsättning på upp till 180% av årlig bruttovinst efter sex år.

Tips 4: Utnyttja räntefördelning vid hög marginalskatt

Systemet för positiv räntefördelning är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden.För inkomståret 2023 får du beräkna en ”ränta” som är 7,94 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För år 2024 är “räntan” lite högre, nämligen 8,62 procent.Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning som ett avdrag under sådana år då du annars skulle vara tvungen att deklarera en näringsinkomst som innebär att du får en årsinkomst som överstiger gränsen för hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt på skatten. Ett utrymme för positiv räntefördelning som inte utnyttjas ett visst år får sparas till ett kommande år.

Tips 5: Välj en dags karens i sjukförsäkringen

Företagare med enskild firma eller handelsbolag kan nu minska sin karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan till endast en dag. Detta erbjuder bättre skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom. Att välja den kortaste karensdagen kostar maximalt 3 000 kr per år, förutsatt en årsinkomst på omkring 400 000 kr, och kan innebära stora besparingar vid längre sjukperioder.

Många egenföretagare har för närvarande sju karensdagar, men att byta till en dag kostar endast 400-500 kr extra per år, ofta mindre. Denna kostnad kan snabbt återbetalas med ersättning för en sjukdag. Observera att den nya karensdagen inte gäller för sjukdomar man redan varit sjukskriven för, där en väntetid på två år gäller. Karensdagsändringar ska anmälas till Försäkringskassan.

Tips 6: Kapitaltillskott vid bostadsrättsförsäljningar

Vid deklaration av försäljning av bostadsrätt kan du dra av kapitaltillskott, som inkluderar din andel av bostadsrättsföreningens amorteringar under din ägandeperiod. För långvariga ägare kan detta belopp vara betydande. Kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad räknas med om det använts för specifikt byggnadsarbete och beloppet från medlemmarna överstiger 3.000 kr per bostadsrätt. Du hittar detta belopp på det randiga bladet i din deklaration. Kom ihåg att du själv måste ange detta avdrag i din deklarationsbilaga, det sker inte automatiskt.

Tips 7: Växla inte bonus mot pension

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål nr 6484–20 fastslagit att anställda inte får kvitta erhållen bonus mot pension. Ett företag som erbjöd “bonusväxling”, där anställda avstår från bonus till förmån för en engångspremie till tjänstepension, fann att sådana arrangemang inte möter kraven för skatteavdrag. Normalt får företag dra av pensionskostnader vid utbetalning, men undantag finns där avdrag tillåts vid utfästelsen av pensionen, inom vissa beloppsgränser. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bonusväxling inte uppfyller villkoren för dessa undantag, som är avsedda för fall där tidigare pensionsskydd varit otillräckligt (så kallade “köpa i kapp”-fall) eller vid avtalspensioneringar. Därför tillämpades inte avdragsrätten i detta fall.

Tips 8: Byt till årsvis moms om möjligt

Årsvis momsredovisning är ofta mest gynnsamt för företag, speciellt när årsomsättningen är under en miljon kronor och försäljningsmomsen överstiger inköpsmomsen. Det ger bättre likviditet och minskar administrativ belastning, eftersom inbetalningar sker en gång om året. För företag som ofta får momsåterbäring är månadsmoms dock mer fördelaktigt. Vid EU-handel ska årsvis moms redovisas senast den 26:e månaden efter räkenskapsårets slut. Byte av momsperiod måste godkännas av Skatteverket och anmälas i god tid, senast vid första kvartals- eller månadsredovisningen för det nya året. Ändringar kan göras via Skatteverkets kontor eller online på www.verksamt.se med e-legitimation.

Tips 9: Solceller på villan

Att installera solceller på din villa innebär inte automatisk start av näringsverksamhet; inkomster från solceller beskattas som kapitalinkomst. Inkomster upp till 40.000 kr per år från solcellerna är skattefria tack vare schablonavdrag. Solceller ger även rätt till skattereduktion om förnybar el produceras och matas in i anslutningspunkten med högst 100 ampere. För anläggningar under 500 kilowatt toppeffekt och utan andra elproduktionsanläggningar gäller ingen skatteskyldighet för elskatt. Om du säljer all eller överskottselen måste du betala moms vid omsättning över 80.000 kr exklusive moms, men detta ger även rätt till avdrag för ingående moms på anläggningen.

Tips 10: Jobba i enskild firma när fåmansföretaget vilar

Om du upphör med att arbeta i ditt fåmansföretag och låter det vila i minst fem år, sänks skatten på utdelningar och kapitalvinster till 25%. Exempelvis, om du avslutar arbete i företaget 2023, måste du vara overksam i fem år för att uppnå den lägre skattesatsen från 2028. Under denna period får du inte arbeta i ett annat fåmansföretag. Enskilda firmor räknas inte som fåmansföretag, så du kan starta och arbeta i en enskild firma under dessa fem år utan att påverka den sänkta skattesatsen.

Källa: VismaSPCS.se