Vill du tjäna så mycket som möjligt på varje intjänad krona? Då är det en god idé att börja skatteplanera såväl innan som efter årsskiftet. Som företagare kan du tjäna många tusenlappar på att betala mindre skatt i företaget. Här följer några tips att tänka på innan årsskiftet. Skulle du ha några funderingar är du alltid välkommen att kontakta din rådgivare.

Tips 1 Betala mindre skatt – undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Årslön max 613 900 kr för att undgå statlig skatt 2023

För dig som i år har fyllt högst 66 år är inkomstgränsen 613 900 kr under 2023 för att undvika uttag av statlig skatt på 20 procent. Då inräknas lön, sjukpenning, pension och överskott av näringsverksamhet från firma och handelsbolag. Det motsvarar en månadsinkomst på ca 51 100 kr.

För 2023 kommer 20-procentig skatt för dig som är 66+ tas ut på inkomster som överstiger 683 200 kr. Samtidigt upphör då den extremt kraftiga avtrappningen av grundavdraget.

Tips 2 Ge en julgåva

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2023 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Avdragsrätten gäller även gåvor till ledamöten av styrelsen i ett aktiebolag, även om dessa inte får någon lön eller något direkt arvode från bolaget. Momsen på en gåva är avdragsgill i företaget på sedvanligt sätt.

Julbord för personal

När anställd personal i ett företag bjuds på julbord av arbetsgivaren räknas det som en personalfest och är då så kallad intern representation. Numera kan arbetsgivaren enbart göra avdrag för viss moms för kostnader för representation, exempelvis för en personalfest.

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan du beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle. Skatteverket anser att momsavdrag normalt bara får göras för högst två personalfester om året.

För arbetsgivarens kringkostnader vid en personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, anser Skatteverket att avdrag för sådana kostnader får göras med skäligt belopp, dock högst 180 kr plus moms per person.

Vid personalfester får avdrag enligt Skatteverket även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare. Det gäller både avdrag för moms på mat och dryck samt för kringkostnader + moms på dessa.

Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser för deltagarna. Det händer att en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten. I de fallen anser Skatteverket att den anställde inte ska beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning.

Detsamma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande partner. Detta förutsätter enligt Skatteverket, ”att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten inte är att se som en rekreationsresa eller liknande.” Kostnaderna för övernattning är i dessa fall avdragsgilla för arbetsgivaren.

Även den företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får låta företaget bjuda med anhöriga och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för personalfester där du själv är ensam deltagare.

Tips 3 Utnyttja skattereduktionerna

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Antalet skattereduktioner har sedan skattereformen ökat drastiskt, vilket innebär att en skattskyldig fysisk person kan få ett antal sådan som då konkurrerar med varandra. Enkelt uttryckt måste man betala skatt för att kunna få reduktionen, och skattereduktionerna ska dessutom reducera personens skatt enligt ett angivet avräkningssystem.

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning och jobbskatteavdraget ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

En skattereduktion som inte kan utnyttjas får inte sparas till ett kommande beskattningsår.

Skattereduktionerna räknas alltså av mot skatten i en i lagen bestämd avräkningsordning. Ordningen är följande:

 • fastighetsavgift för pensionärer m.fl.
 • sjöinkomst
 • allmän pensionsavgift
 • jobbskatteavdrag (arbetsinkomst)
 • sjukersättning och aktivitetsersättning
 • förvärvsinkomst
 • boende i vissa områden
 • underskott av kapital
 • ROT- och RUT-arbete
 • grön teknik
 • gåvor
 • mikroproduktion av förnybar el
 • avgift till arbetslöshetskassa

Åtminstone i teorin kan det betyda att man kan tjäna pengar på att exempelvis vänta med ett RUT-arbete till nästa år om man haft stora räntekostnader och kanske reaförluster på aktier innevarande år. Man får ju som sagt inte heller spara reduktioner till ett kommande beskattningsår.

Tips 4 Fördelaktigt att starta aktiebolag innan årsskiftet för fåmansföretagare

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2024, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 204 325 kr år 2024, om du startar bolaget före 2023 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 163 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

Tips 5 Räntan på uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad är slopad

Räntan på både befintliga och nya uppskov avskaffas från och med deklarationen 2022. Den som sålt sin permanentbostad med vinst 2015–2019 men då avstod från att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning i Skatteverkets e-tjänst.

Regelförändringen innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen vad gäller räntekostnaden.

I e-tjänsten finns flera uppgifter om den sålda bostaden redan förifyllda. Du kompletterar själv med vissa uppgifter om den sålda och den nya bostaden och kan därefter se om du kan få uppskov och vad det innebär rent ekonomiskt. Det betyder att du dels får veta hur mycket skatt du kan få tillbaka, dels också hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir. När du ser vilka pengar det rör sig om kan du själv avgöra om du vill begära omprövning eller inte.

Du kan få uppskov med skatten om du köper en ny permanentbostad året före, samma år eller året efter du sålt din ursprungsbostad. Skatten på uppskovsräntan som du hittills fått betala, är ungefär 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Exempel:
Har du exempelvis 1 mkr i uppskovsbelopp är skatten på räntan ungefär 5.000 kr. Säg att du sålde din bostad 2017 och fick uppskov med 1 mkr, då blir effekten följande.

Räkna ut den årliga skatten på uppskovsbeloppet genom att multiplicera uppskovsbeloppet med 0,5 procent (skattesatsen på uppskovsbeloppet): 1 mkr x 0,5 procent = 5 000 kr.

Du ska betala den årliga skatten för 2018–2020, alltså tre år. Räkna ut den totala årliga skatten genom att multiplicera antal år med den årliga skatten: 3 år x 5 000 kr = 15 000 kr.

Därefter, från och med 2021, tas ingen uppskovsränta ut på beloppet och då heller ingen skatt på den räntan.

Tips 6 Lönesummeregeln minskar skatten

I god tid före årets slut är det klokt för alla ägare av fåmansbolag som har anställda, att börja räkna på det så kallade lönekravet i familjens fåmansbolag, så att de ser till att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2023. Annars missas möjligheten att få räkna hälften av företagets lönesumma under 2023, som utrymme för en relativt lågt beskattad utdelning under 2024.

50 procent av årslönesumman

En utdelning som görs från ett fåmansbolag beskattas med 20 procent i utdelningsskatt så länge utdelningen ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme. Det utrymmet består av ett årligt beräknat gränsbelopp samt av eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år.

Den totala skatten på en sådan utdelning under 2024 blir 36,48 procent när en bolagsskatt med 20,6 procent först har betalats på vinsten i bolaget från kalenderåret 2023, och då den beskattade vinsten sedan används för utdelning under 2024.

Störst utdelningsutrymme blir det när årets nya gränsbelopp får beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Då får 50 procent av lönerna i bolaget och dess dotterbolag under föregående år räknas in i det nya årets gränsbelopp.

För att få beräkna gränsbeloppet enligt lönesummeregeln måste under föregående år dock en lön av en viss storlek ha betalats ut till minst en medlem i aktieägarens familj.

Lönekravet är minst 445 800 kr + 5 procent av årslönesumman

För att lönesummeregeln ska få användas vid beräkning av gränsbeloppet under 2024 måste ägaren eller någon annan person i ägarens familj ha fått lön från bolaget under 2023 som minst måste uppgå till 445 800 kr + 5 % av årslönesumman i bolaget.

Det finns dock även en takregel som vid utdelning under 2024 innebär att om ägarens / familjemedlemmens löneuttag under 2023 varit minst 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) är lönekravet alltid uppfyllt, oavsett årslönesummans storlek i bolaget.

När lönesumman i ett fåmansbolag är riktigt stor blir ytterligare en regel aktuell. För även om lönekravet är uppfyllt så får det utrymme för lågt beskattad utdelning som beräknas på lönesumman inte överstiga 50 gånger den högst betalda familjemedlemmens årslön.

Tips 7 Missa inte RUT/ROT-avdraget

Glöm inte bort RUT/ROT-avdraget. Skattereduktionen för RUT- och ROT-arbeten. ROT är underhåll, reparation samt till- och ombyggnad av småhus och bostadsrätter. RUT är hushållstjänster av olika slag. Tillsammans sammanfattas avdragen som ett HUS-avdrag. Detta ges som en skattereduktion. Trots namnet är det alltså inget avdrag, utan en skattereduktion.

Från 2022 innebär rutavdraget en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden, dock högst 75 000 kr per person och år, sammanlagt för RUT och ROT. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kr per person och år.

Det går inte att få skattereduktion för kostnader för material eller utrustning.

RUT-avdraget utvidgades med nya tjänster från och med 1 januari 2021. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.
Följande fyra tjänster ger då rätt till RUT-avdrag:

 • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
 • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
 • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. RUT-avdrag ges sedan med 50 procent av den schablonberäknade arbetskostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges.

För den som under året fått preliminära RUT- och ROT-avdrag och inte är höginkomsttagare är det alltid klokt att i god tid före årets slut försöka räkna på sin skatt, och kontrollera att skatten kommer att räcka till för att fullt ut utnyttja skattereduktionerna för ROT/RUT man fått under året.

Skattereduktionerna måste nämligen utnyttjas i deklarationen för det år då man betalat RUT/ROT-fakturorna och kan inte sparas till senare år.

Den som är företagare med aktiebolag kan kanske betala ut lite mer lön eller utdelning till sig själv innan året är slut. Den som har firma eller handelsbolag kan ha möjlighet att återföra gjorda avsättningar för periodiseringsfond och expansionsfond, så att inkomsten ökar och därmed skatten.

Tips 8 Glöm inte bort ålderspensionen

Det kan ge stora ekonomiska fördelar att börja ta ut hela ålderspensionen redan nu, eftersom de sociala avgifterna på arbetsinkomster i sådant fall sänks avsevärt. Hel ålderspension kan under år 2023 tas ut tidigast från den månad då man fyller 65 år.

Samtidigt som du får pensionsinkomster kan du justera ned din deklarerade inkomst från företaget genom att göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond med lika stora belopp som ålderspensionen ger, om du t ex vill undvika att din årsinkomst hamnar över gränsen för hög marginalskatt.
Tänk på det här innan du bestämmer dig för ett förtida uttag:

Fördelar:
Egen disponering av kapitalet och möjlighet till högre inkomst under de första åren som pensionär
Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande eller betalas ut till förmånstagare

Nackdelar:
Ger för de allra flesta en lägre total pension under åren som pensionär
Placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter

Skatteeffekter:
Högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder
Högre skatt om den totala inkomsten hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt. På lön från ett aktiebolag i samma ålderssituation är arbetsgivaravgifterna vanligtvis 31,42 procent tills det år då man fyller 66 år, även om man tagit ut hel ålderspension hela året. Då är det först från 66 år som de sociala avgifterna sänks på lön.

Detta kan vara ett skäl för en företagare att under en period försöka flytta sina arbetsinkomster från ett AB till en firma/HB, om man vill få möjligheten till lägre sociala avgifter ett antal år före det man fyller 66, genom att ta ut hel ålderspension samtidigt som man jobbar vidare.

Tips 9 Inköp av inventarier sent på året

Det spelar ingen roll om det bara är några dagar kvar på året, de maskiner och inventarier du köper in 2023 i stället för 2024 för med sig skattemässiga fördelar om du har kalenderår som räkenskapsår och företaget går med vinst. Särskilt fördelaktigt blir det ju vid köp av dyrare inventarier där du ska göra avskrivningar fördelat på flera år.

Köper du maskinen i slutet av året 2023 blir avskrivningen för hela 2023, du behöver alltså inte proportionera det inköpet fast det sker sent under beskattningsåret.

Källa: VismaSPCS.se